Marianne Schutten is niet langer verbonden aan deze website en er zullen geen verdere updates meer worden geplaatst.

Algemene Voorwaarden

Marianne SchuttenLeiderschapscoach en –trainer

Ondernemer:            Employee Dynamics, Ondernemer, die deze voorwaarden hanteert.

Dienstverlening:      Het aanbieden van workshops, trainingen, lezingen, coaching, e-learning en leermiddelen.

Klant:                       De contractuele wederpartij van de Ondernemer.

Artikel 1.        Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Ondernemer, op alle overeenkomsten die de Ondernemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Ondernemer en de klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.4 Afwijkingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Ondernemer zijn overeengekomen.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat de Klant schriftelijk of via elektronische aanmelding de aanbieding van de Ondernemer aanvaardt.

2.3 Als de Klant aan de Ondernemer mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekt, mag de Ondernemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij de aanbieding hierop baseren.

2.4 Ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Ondernemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ondernemer anders aangeeft.

Artikel 3. Prijs

3.1 De Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij in de aanbieding anders is aangegeven. 

3.2 De Prijzen zijn inclusief werkboeken, materiaal, literatuur, hand-outs en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. De reis- en verblijfkosten worden in onderling met de Klant vastgesteld.

3.3 Van alle bijkomende kosten zal Ondernemer tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Klant kunnen worden berekend.

Artikel 4. Adviezen

4.1 De Klant kan geen rechten ontlenen aan adviezen van de Ondernemer die geen betrekking hebben op de aangegane overeenkomst.

Artikel 5. Geheimhouding

5.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de aanbieding en/of overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen.

5.2 De Klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van een workshop, training of coaching van en over andere Klanten krijgt.

5.3 Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.1 Ondernemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

6.2 Ondernemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6.3 Alle studiemateriaal dat wordt uitgedeeld tijdens een training of coachtraject wordt automatisch van de deelnemers. Dit geldt voor trainingmappen, uitdelers en oefeningen.

6.4 De Ondernemer behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte trainingen, materialen, programma’s en presentaties en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na totstandkoming van de overeenkomst nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Klant.

6.5 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid anders dan voor persoonlijk gebruik door de Klant binnen het kader van zijn persoonlijke leerdoelen.

Artikel 7. Uitvoering van de opdracht

7.1 De Ondernemer verplicht zich om de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de actuele stand van het vakgebied. De Ondernemer spant zich naar beste vermogen in om het resultaat te bereiken dat met de overeenkomst wordt beoogd.

7.2 Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is de Ondernemer gerechtigd om werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij calamiteiten waarmee de Ondernemer zijn dienstverlening aan De Klant waarborgt.

7.3 De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3. Als op de dag van de training een trainer of de locatie niet beschikbaar is, doet Ondernemer er alles aan om een vervangende trainer of locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer. Als dat niet lukt, is de Klant gevrijwaard van betaling.

7.4 Ondernemer is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar zijn op de dag van de training.

7.5 De Ondernemer leeft bij uitvoering van zijn dienstverlening de Beroepscode na van de NVO2 (Beroepsvereniging Human Resource Development, www.nvo2.nl).

Artikel 8. Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 De Ondernemer heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende ernstige omstandigheden die buiten zijn schuld, risico- en invloedssfeer liggen.

8.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding.

8.3 Omstandigheden die een overmacht situatie voor de Ondernemer opleveren zijn in ieder geval: overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden en extreme verkeerssituaties.

Artikel 9. Meerwerk

9.1 Indien de omvang van de dienstverlening na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is de Ondernemer gerechtigd eventueel meerwerk bij de Klant in rekening te brengen.

9.2 Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door de Klant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling plaats vóór aanvang van de overeengekomen dienstverlening, bij elektronische aanmelding dan wel binnen 15 dagen na factuurdatum.

10.2 Bezwaren tegen het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op, tenzij de Klant een klacht indient in overeenstemming met artikel 13.1 van deze voorwaarden.

10.3 Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is verricht, treedt automatisch verzuim in en is de Klant schadevergoeding verschuldigd conform de regeling in art. 6:119 BW of art. 6:119a BW.

10.5 Bij nietnakoming van zijn betalingsverplichtingen is de Klant aan de Ondernemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de Ondernemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de Klant.

Artikel 11. Annulering van de opdracht of de training

11.1 Bij annulering van de opdracht of de training door de Klant gelden, tenzij anders is overeengekomen, de volgende bepalingen:

11.1a Bij annulering meer dan 8 weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening betaalt de Klant 10% van de geldsom.

11.1b Bij annulering minder dan acht maar meer dan vier weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening betaalt de Klant 25% van de geldsom.

11.1c Bij annulering minder dan vier maar meer dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening betaalt de Klant 50% van de geldsom.

11.1d Bij annulering korter dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening betaalt de klant 100% van de geldsom.

11.2 Tenzij anders is overeengekomen, kan de Klant in plaats van annulering een andere persoon in zijn plaats laten deelnemen aan de overeengekomen dienstverlening. De met de Klant overeengekomen voorwaarden blijven daarbij van toepassing.

11.3 Ondernemer is gerechtigd de overeengekomen dienstverlening, zonder verdere gevolgen, te annuleren als er minder dan 8 deelnemers zijn. Bij annulering laat Ondernemer dat de Klant minstens 2 weken van te voren weten. De Klant ontvangt binnen 15 dagen de door hem reeds betaalde geldsom terug.

Artikel 12. Ontbinding

12.1 Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met de Ondernemer gesloten overeenkomst voldoet, is de Ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. De Ondernemer heeft in die gevallen voorts het recht om onmiddellijk voldoening te vorderen van wat hem toekomt.

12.2 Een en ander laat onverlet de overige aan de Ondernemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. In geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid is de Ondernemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade aan de Klant.

12.3 Indien de Klant ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door de Ondernemer onmogelijk maakt en/of verhindert, heeft de Ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

12.4 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt de Ondernemer het recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Artikel 13. Klachten

13.1 De Klant dient een klacht schriftelijk en zo spoedig mogelijk in, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht.

13.2 Als de Klant zich niet kan verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht, zal hij de klacht indienen bij de Raad van Toezicht van de NVO2. De Ondernemer onderwerpt zich aan het oordeel van de Raad van Toezicht. Voorts is art. 6:236 sub n BW van toepassing.

13.3 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat de Ondernemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van twaalf maanden na het beëindigen van de overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 De Ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Klant die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Ondernemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen de Ondernemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoort te zijn. De te vergoeden schade is beperkt tot het geldbedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval zal uitkeren. Voorts moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

14.1a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

14.1b De aansprakelijkheid van de Ondernemer is te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste tweemaal de aanneemsom, zijnde de overeengekomen prijs voor de dienstverlening.

14.1c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de Ondernemer nimmer aansprakelijk.

14.2d De door Ondernemer te vergoeden schade wordt gematigd indien de door de Klant te betalen prijs voor de overeengekomen dienstverlening gering is in verhouding tot de omvang van de door De Klant geleden schade.

14.2 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op anderen van wiens hulp de Ondernemer gebruik maakt bij de uitvoering van werkzaamheden.

Artikel 15.   Vrijwaring

15.1 De Klant vrijwaart Ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

15.2 Indien Ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ondernemer en derden komen verder voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 16.  Privacy

16.1. Alle informatie die Ondernemer van de Klant ontvangt wordt door Ondernemer strikt vertrouwelijk behandeld. Dat geldt voor persoonsgegevens en computergegevens van de Klant, maar ook voor informatie over de tijdens de uitvoering van de opdracht gebruikte persoonlijkheids-, talenten-, gedrags-, en communicatie analyses.

Artikel 17.   Wijziging algemene voorwaarden

17.1  Ondernemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

17.2   Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

17.3  Ondernemer zal de Klant per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

17.4  De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Klant op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

17.5     Indien de Klant niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1 Nederlands recht is van toepassing. Tenzij de kantonrechter bevoegd is, is alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Ondernemer bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Download hier onze Algemene Voorwaarden


css.php